YOLI blue filter lens
YOLI drivesafe Lens
YOULI light intelligent lens
X

“Jiangsu Youli Optics”, 20 ýyldan gowrak wagtyň içinde optiki linzalaryň hataryndaky hünärli uly önümçilikdir.Essilor bilen 2011-nji ýyldan bäri bilelikdäki kärhana bolup işleýäris. Zawodyň meýdany 50,000 inedördül metr we 950 işgär.2018-nji ýyla çenli Koreýadan 34 sany AR enjamy, 4 sany Satisloh AR maşynlary, 20 sany awtomatiki gözleg we gaplaýyş enjamy, 15 sany arassalaýyş liniýasy, 1 sany Satisloh RX enjamy we 1 sany Coburn RX enjamy bar.“Youli” 1.49, 1.56, 1.6, 1.67 indeksinde taýýar we ýarym taýýar boş önüm öndürýär, gök kesilen we fotohromiki görnüşde, ýeke görüş we progressiw linzalar bilen dizaýnda.Indi müşderilerimiziň talaplaryna laýyklykda taýýar äýnek üçin RX freeform, gyrasy we gurnama hyzmatyna öz işimizi giňeldýäris.2019-njy ýylda bütin dünýäde 65 milliondan gowrak linza satdyk.

kompaniýa hakda has köp bilmek
about

gözläňEsasy önümler

Göz aýnasy linzalarynyň köp dürli görnüşleri bar

BIZIET IET GOWY
dogry karar

 • Bir nokatly hyzmat
 • Gymmatlygymyz
 • Şygarymyz

1. Custörite gaplama
2. Duman belgisi (Duman belgisi / Howa belligi)
3. Gyrada süýşmäge garşy EP filmi
4. Linza gyrasy we gurnama

Has gowy dünýä görmek üçin elmydama goldaw beriň.

Customershli müşderilerimiz bilen bilelikde özümiziň has gowy wersiýamyza öwrüliň.

SIZI AL hemişe almagyňyzy üpjün ederis
IEST GOWY ÇÖZGÜLLER

BiziňkiSergiler

nämeHALK Aýtýar

 • Albania
 • Angola
 • Australia
 • Belgium
 • Benin
 • Brazil
 • Bulgaria
 • Burkina Faso
 • Canada
 • Chile
 • Colombia
 • Costa Rica
 • Ecuador
 • France
 • Gabon
 • Guyana
 • Indonesia
 • Israel
 • Italy
 • Jordan
 • Lao People's Democratic Republic
 • Latvia
 • Malaysia
 • Mexico
 • Netherlands
 • Norway
 • Peru
 • Philippines
 • Puerto Rico
 • South Africa
 • South Korea
 • Spain
 • Thailand
 • Turkey
 • United Arab Emirates
 • United States
 • Venezuela
 • Vietnam

KOREBIR SORAG

Döredileli bäri zawodymyz ýokary hilli önümleri öndürýär.Optiki pudakda ajaýyp abraý gazandyk we täze we köne müşderileriň arasynda gymmatly ynamdarlyk gazandyk.

tabşyryň

iň soňkyhabarlar we bloglar

has giňişleýin gör
 • Şu günki bilim nokatlary Linzalary nädip “inçe, inçe we inçe” etmeli?

  Hemmämiziň bilşimiz ýaly, miýopiýanyň derejesi pes we linzalardan çarçuwalara çenli aralyk ýokary miýopiýa garanyňda has giňdir.Şonuň üçin ýokary miýopiýa keseli bolan adamlar üçin haýsy äýnek iň amatly bolmaly?Bu gün redaktoryň ädimini yzarlalyň, bilelikde gideliň.1.Wh ...
  Koprak oka
 • “Youli Optics” nanunnan Şidian kömek edýär Mugt klinika çäreleri üstünlikli geçirildi

  Milli gözler güni golaýlap barýarka, Essilor topary nanunnana girmek we Şidian şäherindäki 4000-den gowrak okuwçyny mugt görmek üçin “Youli Optics” ýaly birnäçe aladaly hyzmatdaş kompaniýalar bilen birleşdi.Barlag, optometriýa we optiki hyzmatlar.Bu ...
  Koprak oka
 • “Youli Optics” sergisinde gowy habar 20-nji Şanhaý optiki ýarmarkasy üstünlikli tamamlandy

  Bir ýyl uzakda, oňa sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn.2021-nji ýylyň 6-njy maýyndan 8-nji maýyna çenli 20-nji Şanhaý optiki senagat sergisi üstünlikli tamamlandy.“Youli” içerki satuw topary Bu sergide, dizaýn ugry bilen uliuli tarapyndan seresaplylyk bilen taýýarlanan sergi zaly ...
  Koprak oka
>